En

Информация относно GDPR

 

"ЛЕСО ЕКСПОРТ ИМПОРТ" ООД 

Хотел Шато Монтан - Троян

__________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЧНИ ДАННИ

 

        Уважаеми клиенти,

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Хотел „Шато Монтан“ (“Хотела”), с юридическо име Лесо-Експорт-Импорт“ ООД, в качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хотелски услуги, събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Ние се стремим да защитаваме сигурността на Вашата информация, като сме приели политики и сме внедрили процеси, които да я гарантират.

Моля, запознайте се със съдържанието на това уведомление, за да разберете как и защо обработваме Вашите лични данни, а също така и какви са Вашите права. Нашата цел е да сте уверени, че предоставяйки ни личните си данни, същите са в сигурни ръце.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: „Лесо Експорт Импорт” ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 110032392

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1520 , кв. Бусманци, ул. Генерал Гурко № 50

Адрес за упражняване на дейността: гр. Троян 5600 , ул. Стара Планина № 34

Данни за кореспонденция: гр. Троян 5600 , ул. Стара Планина № 34

E-mail: chateau@hotel-cm.com

Телефон.: 0670 68 900; 0878407751

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 48526

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Хотелът е определил специален служител, който е отговорен за това да осигури, че обработването на личните данни се извършва при съобразяване с нормативните изисквания и най-добрите международни практики. Това е нашето длъжностно лице за защита на данните и Вие може да се свържете с него чрез  e-mail изпратен до chateau@hotel-cm.com или чрез писмо до адрес : гр. Троян 5600, ул. Стара планина 34, тел. 0878407751

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Лесо Експорт Импорт ООД , собственик на хотел Шато Монтан – Троян, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Лесо Експорт Импорт ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на хотелски услуги, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма според който: лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи по образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В регистъра се вписват личните данни на лицата – имена, ЕГН, пол, номер на лична карта или паспорт, дата на раждане, гражданство, държава, въз основа на законовото задължение, което се прилага спрямо Лесо Експорт Импорт ООД . 

Ние използваме личните Ви данни, за да ви дадем информация, да обработим ваша заявка и не на последно място, за да ви осигурим приятен престой в Хотела, както и да сме сигурни, че спазваме законите, които регулират нашата дейност.

Ние съхраняваме ваши лични данни за следните цели:

 1. за изпълнение на нашите договорни отношения с Вас относно Вашия престой в Хотела и прилежащите му помещения и съоръжения. Осъществяване на връзка с госта и изпращане на информация към него.
 2. на законово основание – доколкото законовите разпоредби изискват съхранение на Вашите данни за определен срок; При Регистрация на клиента в специализираната хотелска система в съответствие чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма. Целта на обработването на лични данни е създаване на адресна регистрация на госта. Регистрацията се извършва от лице определено като „обработващ лични данни“ по указание на администратора. Оценка на риска:   операцията „адресна регистрация на гост“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 3. за защита на нашия легитимен интерес – запазваме Вашите данни в съответствие със законово установените давностни срокове, в рамките на които бихте могли да имате определени искания към нас във връзка с отношенията ни.
 4. Издаване на фактура на физическо лице /при желание на клиента/;

Срокът за съхраняване на личните Ви данни зависи от взаимоотношенията, които имате с Хотела

Лесо Експорт Импорт ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от законовите условия за съхраняване. След изтичането на този срок, Лесо Експорт Импорт ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 • Когато Вие направите запитване за престой, за наш продукт или услуга и ни предоставите лични данни /имена, телефон за връзка и адрес/, но нашите отношения не се осъществят или Вие решите да се откажете, личните Ви данни ще бъдат съхранени за ограничен период от време (до 1 месец). След това ще бъдат незабавно заличени.

 

 • Ако Вие сте наш гост и ползвате продуктите и услугите на Хотела, имаме законово задължение да  съхраняваме Вашите лични данни не само за срока на изпълнение на договорните ни отношения, но и в продължение на 3 години след прекратяването им.
 • При издаване на фактури на физическо лице с попълнените в нея лични данни, те ще бъдат запазени в продължение на 10 години, колкото е и абсолютната давност на съответния счетоводен документ.
 •  Ако съхраняването на данните Ви е необходимо за висящо съдебно производство, административно производство или при разглеждане на Ваша жалба, то ние ще ги пазим до приключването на тези производства.

 

Ако се възползвате от правото си на ограничаване на обработване, Хотелът ще пази личните данни, докато Вие не укажете друго.

Методи на заличаване:

1. Чрез изтриване на електронни данни от елктронната система

2.  Чрез унищожаване на данните на хартиен носител с шредер машина.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Лесо Експорт Импорт ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Съхраняването на данните се извършва в  специално разработен хотелски софтуер, до който имат достъп само оторизирани от администатора лица обработващи данни по смисъла на новия регламент. Достъпът до системният софтуер се осъществява с персонален код за достъп известен само на обработващите данни длъжностното лице по обработка на личните данни.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВАШИЯ ПРЕСТОЙ ПРИ НАС

Категориите лични данни, които са необходими за осъществяване на вашия престой при нас, както следва: три имена, единен граждански номер, адрес, номер на документ за самоличност,  националност, телефон и/или имейл за контакт, пол. При извършване на плащания чрез банка ще получим и данни относно Вашата банкова сметка.

Лесо Експорт Импорт ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Хотелът не събира и обработва лични данни за лица под 16-годишна възраст.

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние считаме, че Вашата лична информация е конфиденциална и ценим неприкосновеността й.  Затова, се отнасяме с голямо внимание към обработване, което представлява разкриване или предоставяне на личните Ви данни на трети страни. Винаги, когато разкриваме Вашите лични данни, това е наложително за изпълнението на посочените в тази Информация цели.

В зависимост от взаимоотношенията ни, може да разкрием личните Ви данни на следните категории получатели:

 • Дружества и лица, които ни предоставят услуги по внедряване и поддръжка на информационни системи, технически услуги, юридическа консултация, архивни, административни или други подобни услуги, които са нужни пряко в процеса на Вашето обслужване или за цялостното функциониране на Хотела;                               
 • Системни оператори, обслужващи плащания;
 • Получатели, които имат законови правомощия да изискат от Хотела да предостави личните Ви данни   - Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Агенция за защита на потребителите, Министерство на туризма и други държавни , общински  и други регулаторни органи.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 1. право на достъп - Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

 

 1. право на коригиране - Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля уведомете ни и ние ще я коригираме.

 

 1. право на изтриване - Вие може да поискате от нас да изтрием Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания. Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение.

 

 1. право на ограничаване на обработването - Вие можете в определени случаи да поискате от Хотелът да не обработва личните Ви данни, включително и да не ги изтрива, за да защитите свои правни претенции

 

 1. право на възражение  - Както е посочено в тази Информация, в някои случаи ние обработваме личните Ви данни поради наличие на наш легитимен интерес. Вие имате право да възразите срещу това обработване. Ние ще прекратим обработване на данните, но само когато сме убедени, че интересът ни няма преимущество в конкретната ситуация.

 

 1. право на преносимост - Вие може да поискате от Хотела да постави данните Ви в електронен файл и да го предаде на Вас или на трета страна.

Всяко от тези права можете да упражните, като се свържете с нас на e-mail:

chateau@hotel-cm.com,

Тел.: 00359 878 40 77 51, адрес: гр. Троян 5600, ул. Стара планина 34.

В случай, че Вашето искане е явно неоснователно или исканията Ви са прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние може да изискаме от Вас разумна такса за отговаряне на явно неоснователно или повтарящо се за трети или повече път искане. Таксата ще бъде съобразена с нашите разходи за удовлетворяван на Вашето искане, както и със средните пазарни цени към момента.

 

 

ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

 

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на Хотела спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни го кажете на посочените от нас данни за контакт, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще разгледа внимателно Вашето оплакване, както и ще отговори на всички Ваши въпроси.

АКО ОТКАЖЕТЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

 

Както обяснихме по-горе, когато събираме лични данни ние го правим основно поради законово задължение или за нуждите на сключване и изпълнение на договор, както и за Вашето обслужване. Ако Вие не ни предоставите необходимите лични данни, когато това е задължително за определената цел, не би било възможно да бъдете клиент на Хотела, както и да ви предоставяме нашите продукти и услуги.